viernes, 19 de octubre de 2012

Drets a la vaga: Guia pràctica de la vaga general

 Aquest dia, has de saber que….

    •    Totes les persones treballadores tenen dret a fer vaga per a defensar els seus interessos. És un dret reconegut a la Constitució, de caràcter individual, i que no depèn de cap referèndum ni votació col·lectiva. El dret a vaga no es pot sancionar.

    •    La falta d’assistència a lloc de treball per vaga no es computa com a absentisme.
    •    L’empresari no pot substituir els treballadors vaguistes per altres treballadors (ni provinents d’ETT ni de la pròpia empresa).
    •    No és obligatori, però sí recomanable, notificar a l’empresa la intenció de fer vaga.
    •    Les hores no treballades no han de recuperar-se.
    •    El dret a vaga comporta; d’una banda, la pèrdua del salari de la jornada (salari base i complements salarials) i per l’altre, la suspensió de l’obligació de cotitzar a la seguretat social.


Què són els piquets?

La publicitat de la vaga forma part del dret a vaga, i la manera de donar-la a conèixer és mitjançant els piquets. Els piquets tenen la funció d’informar sobre els motius de la vaga i són especialment necessaris a les petites empreses on no hi ha representació sindical. A més, donen cobertura als qui tenen dificultats per exercir el seu dret a vaga, pels  motius que sigui; per exemple, perquè el seu contracte és temporal o perquè l’empresa els ho impedeix.

Preguntes amb respostes sobre la vaga general i els teus drets

-Tinc dret a fer vaga? 

Sí. El dret a la vaga és un dret constitucional que tenen tots els treballadors i treballadores; com el dret de vot.
- He d’informar a la meva empresa?
NO. La normativa reguladora del dret a vaga no contempla l’obligació de preavís per part de la persona treballadora que desitja exercir el dret a vaga.
- Com es calcula el descompte del meu sou?
Es calcula de la següent manera: salari brut mensual dividit per 30 dies. Cal tenir en compte que també podrà ser objecte -en el seu moment- del descompte de la part proporcional en les pagues extres (1/365 en cada paga extra).

- La meva empresa em pot substituir durant la vaga?


NO i així ho recull la pròpia normativa.

- Durant la vaga, he d’ocupar el meu lloc de treball o he d’absentar-me?


Les persones vaguistes no poden romandre en el lloc de treball.

- Puc fer una vaga ‘parcial’?

La vaga del proper dijous 29 de març és de caràcter general i de jornada completa, així doncs no hi ha la possibilitat de fer una vaga “parcial”, que si és possible exercir-la si la convocatòria de vaga fos “parcial”.

- Què passa si no puc arribar a l’hora al meu lloc de treball per culpa del transport?

S’haurà d’informar del retard, en la mesura que sigui possible.

- I si no puc entrar pels piquets?

S’haurà d’informar, en la mesura del possible, de la impossibilitat d’accedir al lloc de treball.

- I si em poso malalt?

No es considerarà que la persona estigui exercint el dret a vaga si no es justifica de forma adequada per part dels serveis sanitaris oficials.

- En quins casos la directiva pot decidir tancar l’empresa?

Excepcionalment, només en cas de riscos per a les persones i les coses, ocupació il·legal i quan el volum de la inassistència afecta greument al procés. En aquest cas, haurà de comunicar la decisió a l’autoritat laboral corresponent.

- En cas que tanqui, cobraré aquest dia?

Si el proper , dia de la vaga general, l’empresa considera que hi ha perill, ocupació il·legal o el volum de la inassistència afecta greument al procés, i tanca, es descomptarà el dia de salari.

- Com es decideixen els serveis mínims?

En les vagues generals, l’autoritat decideix els serveis mínims generals, els quals poden estar o no acordats amb els sindicats.

- Pot la meva empresa demanar-me que substitueixi a un vaguista?

Si la persona ha decidit no fer vaga i anar a treballar, l’empresari, en l’exercici de les facultats d’organització que li són pròpies, podrà destinar a aquesta persona al lloc de treball que sigui més oportú.

- Si crec que el meu cap m’està coaccionant perquè no faci vaga, què he de fer?
 
Denunciar-ho davant la Inspecció de Treball.

- Poden acomiadar-me o sancionar-me per fer vaga?

NO, la vaga és un dret fonamental reconegut a la Constitució, i pel fet d’exercir aquest dret les persones no poden ser ni sancionades ni acomiadades.

Més informació sobre criteris tècnics elaborat per la Vaga del 29M per la CGT Catalunya

No hay comentarios:

Publicar un comentario